نرم افزارهای تخصصی پزشکی

نماینده انحصاری شرکت پیوند طب و نرم افزار در استان همدان


عرضه کننده و پشتیبانی کلیه نرم افزارهای تخصصی پزشکی و آزمایشگاهی

با بیش از یک دهه فعالیت در این حوزه
Laboratory

نرم افزار جامع آزمایشگاه (آزمون)

Radio

نرم افزار جامع تصویربرداری (تابش)

clinic

نرم افزار جامع درمانگاه (شفا)

drug

نرم افزار جامع داروخانه (کیمیاگر)